Mẫu đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề Dược Update mới

Mẫu đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề Dược Update mới nhất

09/04/2024

Người đăng : Nguyễn Bá Trung

Mẫu đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề Dược là yếu tố quan trọng trong quá trình đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề. Hồ sơ của bạn có được thông qua hay không phụ thuộc chính vào loại văn bản này cùng các điều kiện xin cấp lại có đúng với quy định pháp luật hay không.

Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề Dược là gì?

Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề Dược là loại văn bản do các cá nhân đã có chứng chỉ hành nghề trước đó lập nên để xin cấp lại chứng chỉ hành nghề Dược. Đây là căn cứ để cơ quan thẩm quyền xem xét cấp lại chứng chỉ theo đơn yêu cầu.

Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề Dược là văn bản các cá nhân có chứng chỉ hành nghề lập nên để xin cấp lại chứng chỉ mới

Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề Dược là văn bản các cá nhân có chứng chỉ hành nghề lập nên để xin cấp lại chứng chỉ mới

Các trường hợp có thể xin cấp lại chứng chỉ hành nghề Dược gồm:

 • Người đã có chứng chỉ nhưng bị thu hồi theo khoản 4, 6, 10 hoặc khoản 11 Điều 28 Luật Dược 2016.
 • Người có chứng chỉ nhưng bị mất hoặc hư hỏng.
 • Người có chứng chỉ nhưng cần điều chỉnh nội dung như phạm vi hành nghề, hình thức cấp, thông tin người được cấp,…

Chứng chỉ hành nghề là chứng nhận quan trọng với một bộ phận người hành nghề Dược. Đây là chứng nhận, khẳng định một cá nhân đủ tiêu chuẩn làm việc tại các vị trí yêu cầu trách nhiệm chuyên môn, phụ trách chất lượng quy trình sản xuất – sản phẩm Dược,… Nếu bạn không may mất chứng chỉ hành nghề và thuộc một trong những trường hợp trên thì hoàn toàn có thể làm đơn đề nghị cấp lại.

Bên cạnh đó, khi được cấp lại chứng chỉ hành nghề Dược có phải nộp lại bản cũ hay không cũng là thắc mắc chung của nhiều người hiện nay.

Cấp lại chứng chỉ hành nghề Dược mới có cần nộp lại chứng chỉ cũ không?

Điều 6 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành và sửa đổi bởi khoản 5, Điều 5 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP đã giải đáp cho câu hỏi cấp chứng chỉ mới có cần nộp lại chứng chỉ cũ không.

Cụ thể, khi nhận chứng chỉ hành nghề được cấp lại hoặc điều chỉnh lại nội dung thì người đề nghị cấp phải nộp lại chứng chỉ hành nghề Dược đã được cấp trước đó. Trường hợp bị mất, bạn phải nộp đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề theo mẫu 04 tại Phụ lục I kèm theo Nghị định này.

Chứng chỉ hành nghề Dược là văn bản cấp cho các cá nhân đủ điều kiện hành nghề theo quy định pháp luật. Theo đó, hồ sơ và quy trình xin cấp lại loại chứng chỉ cũng có những quy định riêng bạn cần nắm rõ.

Hồ sơ và quy trình xin cấp lại chứng chỉ hành nghề Dược 

Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề Dược nêu rõ trong Điều 4, Điều 5 Nghị định 155/2018/NĐ-CP là bạn chỉ cần chuẩn bị đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề Dược theo mẫu có sẵn trong quy định. 

Người đề nghị cấp lại hay điều chỉnh nội dung chứng chỉ nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan thẩm quyền

Người đề nghị cấp lại hay điều chỉnh nội dung chứng chỉ nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan thẩm quyền

Điều 6 Nghị định 54/2017/NĐ-CP (được sửa đổi bởi điểm a, b khoản 5, Điều 5 Nghị định 155/2018/NĐ-CP) cũng đã quy định về thủ tục cấp lại, điều chỉnh nội dung chứng chỉ hành nghề Dược như sau:

 • Người đề nghị cấp lại hay điều chỉnh nội dung chứng chỉ nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Bộ Y tế (trường hợp đề nghị cấp lại, điều chỉnh nội dung chứng chỉ theo hình thức thi); trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến về Sở Y tế (trường hợp đề nghị cấp lại, điều chỉnh nội dung chứng chỉ dạng xét hồ sơ).
 • Sau khi nhận hồ sơ, cơ quan thẩm quyền trả về cho người đề nghị phiếu tiếp nhận hồ sơ. 
 • Nếu không có yêu cầu sửa đổi và bổ sung hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền sẽ có trách nhiệm:
 • Cấp lại chứng chỉ hành nghề với trường hợp bị thu hồi trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày có trên phiếu tiếp nhận hồ sơ, nếu không cấp phải có văn bản trả lời kèm lý do.
 • Cấp lại, điều chỉnh nội dung chứng chỉ trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày có trên phiếu tiếp nhận hồ sơ. Nếu không cấp phải có văn bản trả lời kèm lý do.
 • Trường hợp cơ quan thẩm quyền yêu cầu người đề nghị sửa đổi, bổ sung hồ sơ sẽ có văn bản thông báo đến người nghề nghị trong thời gian 5 ngày tính từ ngày trên phiếu tiếp nhận hồ sơ.
 • Trong thời hạn 6 tháng tính từ ngày cơ quan thẩm quyền có văn bản thông báo sửa đổi, bổ sung bạn phải nộp lại hồ sơ đã sửa đổi, hoàn thiện theo đúng yêu cầu. Sau thời hạn trên, bạn không có quyền sửa đổi, bổ sung hoặc sau 12 tháng từ ngày nộp hồ sơ lần đầu mà giấy tờ không đáp ứng thì hồ sơ không còn giá trị.
 • Khi người đề nghị hoàn tất sửa đổi và bổ sung hồ sơ, cơ quan tiếp nhận tiến hành trả lại phiếu tiếp nhận hồ sơ. 
 • Trường hợp những thay đổi hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, cơ quan thẩm quyền có trách nhiệm thông báo đến người đề nghị cấp lại, điều chỉnh nội dung chứng chỉ.
 • Trong vòng 5 ngày làm việc từ ngày cấp lại hoặc điều chỉnh nội dung chứng chỉ, cơ quan thẩm quyền sẽ công bố, cập nhật thông tin chứng chỉ mới trên cổng thông tin điện tử của đơn vị. 
 • Chứng chỉ hành nghề Dược được lập thành hai (02) bản. Trong đó một (01) bản cấp cho cá nhân, một (01) bản lưu tại cơ quan cấp.

Nếu bạn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề Dược theo hình thức online cần tạo tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Sau đó truy cập trang web của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh/thành phố cấp chứng chỉ > Chọn “Nộp hồ sơ trực tuyến” hoặc “Thủ tục hành chính” > Tìm và chọn “Nộp hồ sơ” tại đề mục cấp lại chứng chỉ.

Lưu ý: Đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề Dược online chỉ thực hiện với cơ quan thẩm quyền Sở Y tế cấp Tỉnh/Thành phố. 

Trên đây là toàn bộ các loại giấy tờ cần chuẩn bị cũng như quy trình cụ thể khi bạn cần xin cấp lại chứng chỉ hành nghề Dược.Tuân thủ đầy đủ các yêu cầu trên, quá trình làm việc sẽ trở nên thuận lợi và tránh rắc rối không đáng có xảy ra. Đồng thời, sau khi có chứng chỉ hành nghề mới, bạn nên tra cứu chứng chỉ hành nghề Dược trên cổng thông tin tại cơ quan thẩm quyền cấp lại để xác nhận chính xác các thông tin một lần nữa.

Như vậy có thể thấy, hồ sơ và quá trình làm lại chứng chỉ hành nghề Dược đã được tối giản hơn trước rất nhiều. Cụ thể là bạn có thể đăng ký cấp lại online và không cần nộp thêm bản sao chứng chỉ hành nghề trước đó (trường hợp bị mất phải có cam kết người xin cấp lại). Ngoài ra, để quá trình làm hồ sơ không bị sai sót, bạn nên làm hồ sơ theo mẫu đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề Dược chuẩn hiện nay.

Mẫu đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề Dược

Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề Dược có mẫu trong Phụ lục I đi kèm với Nghị định số 54/2017/NĐ-CP (08/5/2017) của Chính phủ như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp lại chứng chỉ hành nghề Dược

____________

Kính gửi: …………………………(1)……………………………..

 1. Họ và tên:………………………………………………………………………………………………………………
 2. Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………………………….
 3. Chỗ ở hiện nay:……………………………………………………………………………………………………….
 4. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
 5. Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Các giấy tờ tương đương khác:.……………………………..

Ngày cấp: ………… Nơi cấp:………………………………………………………………………………………

 1. Điện thoại: …………………………………………..Email (nếu có):…………………………………………..
 2. Văn bằng chuyên môn:…………………………………………………………………………………………….

Đã được cấp chứng chỉ hành nghề Dược số: …………… ngày…..……………………………………

Theo hình thức:         Xét hồ sơ                       Thi        

 1. Phạm vi hành nghề đã được cấp:

(1)……………………………………………………… …………………………………………………………………….

(2)……………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Tên và địa chỉ của cơ sở Dược:…………………………………………………………………………………
 2. Vị trí đang hành nghề (nếu đang hành nghề)……………………………………………………………..
 3. Lý do (mất, hư hỏng):…………………………………………………………………………………………….

  Tôi xin cam kết về tính xác thực của việc mất chứng chỉ hành nghề Dược đồng thời không sử dụng chứng chỉ hành nghề Dược đã mất để hành nghề (2).

Sau khi nghiên cứu Luật Dược và các quy định khác về hành nghề Dược, tôi xin cam đoan thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định hiện hành của Luật Dược và các văn bản quy phạm pháp luật về Dược có liên quan. Nếu vi phạm tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp lại chứng chỉ hành nghề Dược cho tôi.

Tôi xin gửi kèm theo đơn này các tài liệu theo quy định tại Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 của Chính phủ./.

                                                                                                       ………(2)………, ngày…. tháng ……năm……

                                                                                                                       Người làm đơn

                                                                                                                      (Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

 (1) Tên cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề Dược (CCHND).

 (2) Đánh dấu vào ô vuông trong trường hợp cấp lại CCHND với lý do bị mất CCHND.

 (3) Tên địa danh.

Kết thúc bài viết tại đây, Trường Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch TPHCM đã thông tin chi tiết đến bạn mẫu đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề Dược. Song song với đó là các giấy tờ cần chuẩn bị và quy trình làm lại chứng chỉ đúng chuẩn. Bạn đừng quên lưu lại và áp dụng đúng để sở hữu lại cho mình tấm chứng chỉ mới phù hợp với công việc của mình nhé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/5 - (1 bình chọn)
0/5 (0 Reviews)
tin cùng chuyên mục
Khối A học Y được không? Bí quyết học tốt khối A ngành Y Khối A học Y được không? Bí quyết học tốt khối A ngành Y Khối A có học Y được không là câu hỏi được nhiều thí sinh đưa ra trong mùa tuyển sinh năm nay, tìm hiểu chi tiết bài viết nhé. Cao đẳng Y Dược thành phố Hồ Chí Minh xét tuyển học bạ không? Cao đẳng Y Dược thành phố Hồ Chí Minh xét tuyển học bạ không? Cao đẳng Y Dược thành phố Hồ Chí Minh xét tuyển học bạ không? Trường Cao đẳng Y khoa Phạm Ngọc Thạch sẽ giải đáp cụ thể cho các em nhé. Học khối D có thi được Y không? Những ngành tuyển sinh khối D Học khối D có thi được Y không? Những ngành tuyển sinh khối D Học khối D có thi được y không là nhiều thí sinh băn khoăn tham gia họ các môn tự nhiên và xã hội hiện nay TOP 10 bài hát về ngành Y xúc động đi cùng năm tháng TOP 10 bài hát về ngành Y xúc động đi cùng năm tháng Bài hát về ngành Y nhằm tôn vinh những đóng góp to lớn đội ngũ y bác sĩ, dược sĩ xúc động đi cùng năm tháng được đông đảo khán giả đón nhận. Điểm chuẩn trường Y: Trường và ngành nào đang hot 2024? Điểm chuẩn trường Y: Trường và ngành nào đang hot 2024? Điểm chuẩn trường Y hiện nay, ngành và trường nào đang hot và mức điểm chuẩn dự báo năm 2024 sẽ tăng hay giảm? Ngành Dược lấy bao nhiêu điểm? Dự báo điểm chuẩn Dược 2024 Ngành Dược lấy bao nhiêu điểm? Dự báo điểm chuẩn Dược 2024 Ngành Dược lấy bao nhiêu điểm hiện nay và điểm chuẩn Dược năm 2024 có cao không là nội dung bài viết muốn nhắc đến chi tiết. Học phí ngành Dược cao không? So với ngành khác cao hay thấp? Học phí ngành Dược cao không? So với ngành khác cao hay thấp? Học phí ngành Dược bao nhiêu? So với các ngành khác cao hay thấp? Mời bạn đọc tham khảo các thông tin trong bài viết sau. Ngành Y thi khối nào? Có tuyển sinh bằng xét tuyển không? Ngành Y thi khối nào? Có tuyển sinh bằng xét tuyển không? Ngành Y thi khối nào? Ngành Y có tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển không? Cập nhật nội dung chi tiết bài viết CV xin việc ngành Y dược 2024 chuẩn nhất cho người đi làm CV xin việc ngành Y dược 2024 chuẩn nhất cho người đi làm Hướng dẫn cách làm CV xin việc ngành Y Dược chuyên nghiệp để tạo ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng giúp tăng cơ hội việc làm cao nhất